Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. finalizuje realizację projektu  stworzenia prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr projektu RPPM.01.01.01-22-0063/16. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01 Ekspansja przez innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. jest partnerem konsorcjum badawczo-rozwojowego z udziałem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz firmy Enamor Sp. z o.o., która jest Liderem projektu.

pasek EU

Projekt polega na stworzeniu prototypu systemu monitorowania obciążenia nabrzeży i umocnień dna w basenach portowych, wywołanych oddziaływaniem strumieni zaśrubowych pędników i sterów strumieniowych statków. System monitorowania obciążeń będzie umożliwiał pomiar ciśnień dynamicznych, a następnie transmisję danych i alarmowanie o przekroczeniu zadanych wartości granicznych przy nabrzeżach portowych. Opis projektu znajduje się na stronie Portu Gdynia.

Po dwóch latach prac analitycznych i modelowych w marcu 2020 r. nastąpiło finalne zainstalowanie prototypu urządzeń pomiarowych, specjalistycznych czujników powiązanych ze innowacyjnym systemem edycji pomiarów, które umożliwią uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurencją. Docelowy system IT transmisji danych i alarmowania podlega więc wdrożeniu w warunkach rzeczywistych Portu Gdynia.  

1-zrzut ekranu 2020-04-17 o 17.29.11
Rys.: Wykresy z wartościami ciśnienia w czasie

 

Cały proces wdrażania systemu składał się z następujących etapów:
Opracowania architektury systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków – podczas którego wybrano do analizy najbardziej obciążone ruchem statków Nabrzeże Helskie II. W tym zakresie ZMPG S.A. wykonał analizy konstrukcji wsporczych, rozmieszczenia i połączeń systemu czujników na nabrzeżu; następnie dokonano analiz konfiguracji systemu transmisji i wizualizacji  danych;  podano również wymagania w zakresie granicznych wartości prędkości strumieni zaśrubowych dla wybranych typów umocnień nabrzeży portowych.

  1. Opracowanie modelu testowego pomiarowego opartego o 3 czujniki – podczas którego działali partnerzy ZMPG S.A., który sam przedstawił wymagania eksploatacyjno-techniczne dla zestawu  pomiarowego dostosowane do różnych typów statków obsługiwanych w porcie; Zarząd Portu udostępnił także stanowisko badawcze na Nabrzeżu Helskim II.
  2. Wykonanie modelu funkcjonalnego systemu – w ramach którego ZMPG S.A. przygotował część mechaniczną modelu, związaną z nabrzeżem i asystował przy budowie stanowiska laboratoryjnego oraz dokonał akwizycji danych pomiarowych.
  3. Wykonanie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna – tutaj największą rolę Zarząd Portu odegrał właśnie na początku br. w przygotowaniu instalacji zasilania systemu oraz konstrukcji wsporczej dla urządzeń, a obecnie przeprowadza analizę charakterystyk prototypu ze względu na przejrzystość informacji.

Projekt finalnie – ze względu na utrudnienia w pozyskaniu niezbędnych podzespołów urządzeń trwał w okresie od 1.04.2017 r. do obecnego końcowego etapu w kwietniu 2020 r.

Na bieżąco dokonywane są również rozliczenia kosztów i wydatków kwalifikowanych projektu, które mogą osiągnąć kwotę 835.245,34 zł, a maksymalna wartość dofinansowania unijnego może wynieść 561.614,27 zł.

 

    

    


 


 

 

CE logo