Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 roku, w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji spółek akcyjnych, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (dalej: ZMPG-a S.A.) zawarł umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000048901, NIP: 5261026828, REGON: 010648495, kapitał zakładowy w wysokości 23.640.000,00 złotych, w całości opłacony (dalej: DM BOŚ S.A.).

 

Umowa na prowadzenie rejestru akcjonariuszy oznacza, że DM BOŚ S.A. będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy w imieniu i na zlecenie ZMPG-a S.A., a wszelkie dane osobowe akcjonariuszy przetwarzane będą przez DM BOŚ S.A. jako odrębnego i niezależnego od ZMPG-a S.A. administratora danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.,
str. 1). (dalej „RODO”). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. art. 328(1) – 328(15) ustawy z dnia
15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.), ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 89 z późn. zm.) (art. 6 ust.1 lit. c) RODO).

 

 

Tekst Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez DM BOŚ S.A. dostępny jest tutaj:
 <REGULAMIN PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.>

 

Zarząd Spółki przypomina, że zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.):

 

  1. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. (Akcje przyjmą formę zapisu elektronicznego i będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.)

  2. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 r.