Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Monitoring wód podziemnych

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. prowadzi monitoring jakości wód podziemnych, w poniższych rejonach

 • portowego ujęcia wody przy ul. J. Wiśniewskiego,
 • Spółki CTL "Trans-Port",
 • Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o. o.
 • WestWay Terminal sp. z o.o.

 

W rejonie portowego ujęcia wody przy ul. J. Wiśniewskiego monitoring prowadzony jest od 2001r. z pięciu otworów obserwacyjnych wykonanych w 2000r. zlokalizowanych na kierunku dopływu do ujęcia wód podziemnych. Monitoringiem objęte są także otwory eksploatacyjne ujęcia.

Natomiast, na terenie Spółki CTL "Trans-Port" Sp. z o. o. znajdują się trzy otwory obserwacyjne oraz na obszarze Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o. o., usytuowane są dwa otwory obserwacyjne.

Pierwsze pomiary jakości wód przeprowadzono w 2002r. (jednocześnie rok wykonania otworów), jednakże monitoring prowadzony jest od roku 2004.

Pomiary jakości wód podziemnych wykonywane są dwa razy do roku.

Pomiary jakości wód podziemnych dokonywane są dwa razy w roku i w próbach analizowane są:

 • mętność, barwa;
 • zapach;
 • odczyn pH;
 • twardość ogólna,
 • zasadowość;
 • przewodnictwo elektrolityczne;
 • utlenialność;
 • metale: żelazo, mangan, magnez, arsen, bar, chrom ogólny, cyna, cynk, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów, potas, sód, rtęć;
 • nieorganiczne: wapń, chlorki, siarczany, cyjanki, fluorki, amoniak, azotyny, azotany, wodorowęglany;
 • sucha pozostałość (substancje rozpuszczone)
 • oraz dodatkowo dla Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o. o. i CTL "Trans-Port" Sp. z o. o.:
 • zw. węglowodorowe: benzyna suma (C6-C12), olej mineralny (C12-C35);
 • węglowodory aromatyczne: benzen, etylobenzen, toluen, ksylen, styren, suma BTEX.

Oceny jakości wód dokonano w oparciu o kryteria zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U.  z 2008 r., nr 143, poz. 896).


Rejon Portowego Ujęcia Wody

Z wieloletnich pomiarów w rejonie ujęcia wody przy ul. J. Wiśniewskiego wynika, że jakość dolnej warstwy wodonośnej w rejonie ujęcia wodnego jest zadawalająca i nie wykazuje wpływu czynników antropogenicznych. Natomiast  w środkowej i stropowej warstwie wodonośnej obserwowany jest wpływ antropologiczny.

W rejonie Portowego Ujęcia Wody w Gdyni badaniami objęto:

 • stropową część górnej czwartorzędowej warstwy wodonośnej – otwory P-3a (2) i P-4a (5), zafiltrowane na głębokości około 2,9-4,9m;
 • środkową część górnej czwartorzędowej warstwy wodonośnej – otwory P-3b (1) i P-4b (4), zafiltrowane na głębokości  około 17,3-20,4m;
 • dolną czwartorzędową warstwę wodonośną – otwór P-3c (3) i studnia IV (II), zafiltrowane na głębokości około 37 do 48m (ujęcia wody pitnej).

 

Rok Studnia IV P-3a P – 4a P-3b P-4b P-3c
2006

wiosna

II V V III II II
 

jesień

II V V III III II

2007

wiosna

II IV V III III II

 

jesień

II IV V III III II

2008

wiosna

II IV V III II II

 

jesień

II V V III II II

2009

wiosna

II III V III III II

 

jesień

II IV V III II II

2010

wiosna

II III V III II II

 

jesień

II III V III V II

2011

wiosna

II IV V III III II

 

jesień

II IV V III II II

2012

wiosna

II IV V IV III II

 

jesień

II V V V III II

2013

wiosna

III IV V IV IV II

 

jesień

III V V III III II
I

– bardzo dobra 

II

– dobra 

III

– zadowalającą 

IV

– niezadowalająca 

V

– zła 

          

Przeprowadzane analizy  w roku 2013 wykazują, że wodę w studni eksploatacyjnej można zaliczyć do klasy II, tj. jakość dobra. Tylko zawartość żelaza  w obu seriach występuje w stężeniach odpowiadającym klasie III – jakość zadowalająca. Ogólny stan chemiczny badanych wód można uznać zgodnie z rozporządzaniem Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896) jako dobry.  Należy jednak podkreślić, że  wody podziemne w badanym rejonie mają naturalnie wysokie stężenie żelaza.

Wyniki wykonanych badań wykazały, że w 2013 r. w monitorowanych piezometrach ogólny stan chemiczny wód podziemnych można uznać za słaby zgodnie z ww. rozporządzeniem. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż wyniki wieloletniego monitoringu wód podziemnych w rejonie ujęcia nie wykazują istotnych zmian chemizmu.

CTL Północ Sp. Z o.o.

Jakość wód podziemnych w rejonie CTL "TRANS PORT" Sp. Z o.o. nie budzi zastrzeżeń. Stan jakości w piezometrach P-1 i P-2 można ocenić jako dobry (II klasa). Ocena jakości wody w rejonie P-3 jest niemożliwa ze względu na uszkodzenie piezometru.

 

 

Rok

P-1 (12)

P-2 (11)

P – 3 (10)

2006

wiosna

II IV II

 

jesień

IV III IV

2007

wiosna

II II III

 

jesień

II II X

2008

wiosna

II II III

 

jesień

II II III

2009

wiosna

II III III

 

jesień

II II X

2010

wiosna

II II X

 

jesień

II II X

2011

wiosna

II II X

 

jesień

II II X

2012

wiosna

II II X

 

jesień

II II X

2013

wiosna

II II X

 

jesień

III II X
I

– bardzo dobra

II

– dobra

III

– zadowalającą

IV

– niezadowalająca

V

– zła

             

Przeprowadzane analizy  w roku 2013 wykazują, że w piezometrach P-1 i P-2 ogólny stan chemiczny wód podziemnych można uznać zgodnie z rozporządzaniem Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896) jako dobry oraz nie wykazuję zmian chemizmu wód w stosunku do lat poprzednich.

 

 

Bałtycka Baza Masowa

Wyniki wykonanych analiz wykazują dużą zmienność. Wpływ na stosunkowo niską jakość miała zawartość manganu i amoniaku. Ponadto negatywny wpływ na stan wody w rejonie Bałtyckiej Bazy Masowej mają azotyny, azotany i potas.

 

Rok

P-1 (13)

P-2 (14)

2006

wiosna

V IV

 

jesień

IV IV

2007

wiosna

III IV

 

jesień

III IV

2008

wiosna

IV IV

 

jesień

IV IV

2009

wiosna

IV IV

 

jesień

IV III

2010

wiosna

III III

 

jesień

III II

2011

wiosna

IV IV

 

jesień

V IV

2012

wiosna

IV V

 

jesień

V V

2013

wiosna

IV IV

 

jesień

V V
I

– bardzo dobra

II

– dobra

III

– zadowalającą

IV

– niezadowalająca

V

– zła

           

WestWay Terminal Sp. z o.o.

 

 


 


 

 

CE logo