Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Projekt pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja” został skierowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:

  1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
  2. Oś priorytetowa III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”
  3. Działanie: 3.2. „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych”
  4. Poddziałanie: A – Transport Morski

Projekt został wpisany na „Listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” – numer projektu 3.2-14. W trakcie oceny projektu otrzymał numer POIS.03.02.00-00-0072/18.

Dnia 17 lipca 2019 r. Zarząd Morskiego Portu Gdynia otrzymał informację o zakończeniu oceny wniosku o dofinansowanie. Przedmiotowy wniosek został zatwierdzony przez Komisję Oceny Projektu, która w ramach przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej potwierdziła, że projekt spełnia kryteria ustanowione dla III osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

 

Dnia 9 września 2019 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0072/18-00.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 69 821 304,70 PLN.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 283 450,00 PLN.

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, w kwocie nie większej niż 19 800 000,00 PLN.